B. Sonik - opiniodawca - Bezpieczeństwo dostaw gazu GazPropozycja Komisji Europejskiej ma uchylić Dyrektywę dot. dostaw gazu ziemnego z roku 2004. Dziś zużycie gazu stanowi jedną czwartą europejskiego zużycia energii pierwotnej, a blisko 60% gazu UE pochodzi z eksportu. Gaz ma najniższe emisje CO2 w porównaniu z innymi paliwami kopalnianymi. Należy ustabilizować dostawy gazu. Idea zrównoważonego rozwoju. Oszczędzanie energii stanowi zabezpieczenie w okresach kryzysu. Podkreślać rolę lokalnie wydobywanej energii. Tworzenie nowej infrastruktury lokalnej. Nie należy koncentrować się jedynie na wydajności i efektywności. Wymóg solidarności w dziedzinie energii. Aspekt ochrony środowiska związany z przyszłymi inwestycjami. Należy zwiększyć rolę UE w sytuacjach kryzysowych. KE powinna przygotować plany reakcji w stanach nadzwyczajnych. B. Sonik przypomniał o zeszłorocznym kryzysie gazowym. Przerwy w dostawie gazu z Rosji dotknęły także państwa UE. Zaproponował 22 poprawki.

Konieczna jest:
1) Lepsza koordynacja środków dot. dostaw gazu
2) Koncyliacyjne działania UE
3) Bezpieczeństwo dostaw gazu oraz ochrona środowiska zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju

Ch. Davies – Warto stosować technikę CCS. Mniejszą emisję CO2 ma gaz niż inne paliwa kopalniane.

E. Gardini – Ważne jest przechodzenia na energię odnawialną. KE powinna zrobić wszystko, żeby było transgraniczne składowanie. 2014 rok zaproponowany przez Komisję ´´właściwe organy doprowadzą do tego, aby w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu największej infrastruktury pozostała infrastruktura (standard N-1)…´´ (art.6., ustęp 6.), to zbyt długi okres czasu.

J. Ader – Zastanawiał się nad kosztem systemu CCS.

J. Paleckis – Pochwalił przygotowany przez B. Sonika dokument. Zwiększyć interoperacyjność.

R. Moikunaite – Gwarantować przepływ gazu. Za duża zależność od Rosji.

B. Sonik – Koszty odwracalnej energii nie są tak wysokie. Komisja Europejska zaproponowała rok 2014, a on proponuje 2016 jako bardziej realistyczny.